• Narrativa: Es basa principalment en rondalles i llegendes.
  • Poesia: Es destaquen els refranys, rodolins, auques i goigs.
  • Corranda: És una dansa cantada que es balla per parelles, molt popular a Catalunya i que se solia ballar com a final d’una sèrie de balls o després d’una altra dansa, sovint un ballet o un contrapàs..
  • Llegenda: És una narració, oral o escrita, d’aparença més o menys històrica amb una proporció gran o petita d’elements imaginaris.
  • Refranys: És l’exposició d’una idea de la qual traiem una conclusió.
  • Rodolins: És una frase que rima i compon una auca.
  • Auques: És una història pictòrica que sol representar un esdeveniment històric, una biografia, una llegenda…
  • Goig: Són composicions poètiques que es canten a la Mare de Déu, a Crist o als sants.